ARCTIC FOX TAIL HAIR HOT ORANGE #187

$6.80

Hareline Dubbin Arctic Fox Tail Hair Hot Orange #187

Photography by Lael P. Johnson